Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Over deze website

O&O-fonds GGZ heeft een arbocatalogus ontwikkeld die volledig up-to-date is en past bij de recente ontwikkelingen in de ggz. Deze arbocatalogus ondersteunt de zorgprofessional meer dan ooit bij veilig, gezond en prettig werken. Alle inhoud wordt aangeboden op drie niveaus: de individuele medewerker, teams en organisatie en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ggz-organisaties, GGZ Nederland en werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91.

Wat is een arbocatalogus?

In de arbocatalogus hebben werkgevers en werknemers vastgelegd welke maatregelen getroffen kunnen of moeten worden om een bepaald arbeidsrisico te beheersen. De werkgever moet zorgen voor goede randvoorwaarden in de arbeidsomstandigheden. De werknemers moeten op een goede manier gebruik maken van de geboden voorzieningen en zij moeten de regels naleven om zo veilig mogelijk te kunnen werken. De Arbeidsinspectie toetst of de arbocatalogus ggz niet in strijd is met wet- en regelgeving en of de vermelde maatregelen ertoe bijdragen dat de doelvoorschriften om veilig en gezond te kunnen werken gerealiseerd worden. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Organisaties moeten aan de algemene verplichtingen in de Arbowet voldoen. Daarnaast gebruikt de Arbeidsinspectie bij controle in een ggz-organisatie deze catalogus als referentiekader. Dit betekent dat organisaties óf de oplossingen uit de arbocatalogus moeten benutten of op een andere manier hetzelfde beschermingsniveau moeten bereiken. Een organisatie hoeft dus niet alle oplossingen uit deze catalogus over te nemen, maar moet wel voldoen aan alle normen die erin staan.

Voor wie is de arbocatalogus ggz?

De arbocatalogus ggz is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Volgens de Arbowet vallen hier ook stagiairs, leerlingen, inleen- en uitzendkrachten onder voor zover zij onder gezag van de (ggz-)werkgever vallen. Deze arbocatalogus is niet van toepassing op werknemers van een ander bedrijf die werkzaamheden binnen de ggz-organisatie verrichten (bijvoorbeeld onderhoudswerk) onder verantwoordelijkheid en regie van dat andere bedrijf. Ook vrijwilligers vallen hier niet onder. Vanzelfsprekend moet de (ggz-)werkgever er wel voor zorgen dat ook die externe werknemers veilig kunnen werken.

Vragen?

Voor vragen over de arbocatalogus kun je terecht bij je leidinggevende of arbocoördinator. Vragen die zij niet kunnen beantwoorden kun je e-mailen naar info@oofggz.nl.