Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Praktijkvoorbeelden: vaardigheden van medewerkers

Als (jeugd)zorgmedewerker moet je over de juiste vaardigheden beschikken om agressief gedrag te kunnen voorkomen en ermee om te gaan. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die daaraan hebben gewerkt met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016).

Emergis | Minder separaties door HIC-training

De aanpak van agressie staat bij Emergis al jaren op de agenda. Het doel van de aanpak is om de veiligheid van medewerkers en cliënten te verhogen, het aantal incidenten zo ver mogelijk terug te dringen en de separatie zo min mogelijk te gebruiken.

Download artikel in pdf

AlleskITs | Verbeteren van persoonlijke competenties

AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum dat kinderen met gedrag-, leer-en ontwikkelingsstoornissenbehandelt. Daarbij komen situaties voor van kinderen met ouders die niet meer bij elkaar zijn en een echtscheiding uitvechten over het hoofd van het kind

Download artikel in pdf

SGL | Basistraining omgaan met agressie

SGL geeftspecialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, een (zware) fysieke handicap en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning.

Download artikel in pdf

De Viersprong | Interne trainers zorgen voor borging

De Viersprong besluit om twee redenen een impuls te geven aan de aanpak van agressie. Ten eerste merkt de organisatie dat medewerkers steeds vaker te maken krijgen met mentale en fysieke vormen van agressie.

Download artikel in pdf

De Vriezenhof | Leren omgaan met verbale of fysieke agressie

Woon-en zorgcentrum De Vriezenhof wilde het thema ‘agressie en geweld’ onder de aandacht brengen bij de medewerkers, zodat zij weten hoe te handelen bij verbale of fysieke agressie.

Download artikel in pdf

Ziekenhuis Amstelland | Agressie voorkomen en leren de-escaleren

De mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunings-regeling ‘Veilig Werken in de Zorg’was voor Ziekenhuis Amstelland een uitgelezen kans om hetagressiebeleid door voorlichting in een versneld tempo onder de aandacht te brengenbij medewerkers.

Download artikel in pdf

Medisch Centrum Haaglanden | Eigen rol herkennen en de-escaleren

Bij Medisch Centrum Haaglanden was er al veel aandacht voorhet melden van agressie-incidenten en een goede registratie. Daardoor was de aanpak van agressie al breed bekend binnen het ziekenhuis.

Download artikel in pdf

Surplus | Meer fysieke en mentale weerbaarheid

Medewerkers van Surplus hadden naast de training agressiehantering diestandaardintern verzorgd wordt,ook behoefte aan fysieke weerbaarheid. Zowildenzebijvoorbeeld weten hoe zij los kunnenkomen als een cliënthen vastpakt. Of hoe zij een aanval van een cliënt kunnen afweren.

Download artikel in pdf

St. Elisabeth | Duidelijke handvatten om agressie te voorkomen

Naar aanleiding van MOP-meldingen (Meldingen Ongevallen Personeel) en gesprekken met medewerkers bleek dat medewerkers van St. Elisabeth begin 2013 nog onvoldoende bekend waren met het agressiebeleid en bovendien niet de juiste vaardigheden hadden om situatiesmet agressiete voorkomen en verminderen.

Download artikel in pdf

Philadelphia | Weerbaarheid en consequent handelen

Philadelphia ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren merkt de organisatie dat er steeds meer sprake is van normoverschrijdend gedrag.

Download artikel in pdf

Combinatie Jeugdzorg | Leren de-escaleren

Een veilig behandelklimaat staat centraal bij Combinatie Jeugdzorg. Daarbij hoort ook het de-escaleren van risicovolle situaties. O.a. door een verzwaring van de doelgroep, in combinatie met minder personele bezetting als gevolg van de bezuinigingen, name het aantal incidenten toe.

Download artikel in pdf

Zuyderland Zorgcentra en Thuiszorg | Handvatten om met ongewenst gedrag om te gaan

Cliënten van Zuyderland Zorgcentra en Thuiszorgen hun familieleden, mantelzorgers en bezoekers worden mondiger en zetten hun wensen steeds vaker kracht bij met verbaal en fysiek agressief gedrag.

Download artikel in pdf

Actief Zorg | Handvatten voor een veilig huisbezoek

Medewerkers van Actief Zorg hebben tijdens huisbezoeken soms te maken met grensoverschrijdend gedrag van cliënten, zoals (seksuele) intimidatie, schelden, frustratie en (doelgerichte) agressie. De organisatie merkt dat er behoefte is aan handvatten om hier goed mee om te kunnen gaan.

Download artikel in pdf

VU Medisch Centrum | Vertaalslag van theorie naar praktijk

Binnen VUmc geldt de gedragscode ‘VUmc Agressievrij’. Sinds de start van het beleid in 2007 groeit het bewustzijn dat agressie kan worden voorkomen door dreigende situaties vroegtijdig te onderkennen.

Download artikel in pdf

Hanzeheerd | Lagere werkdruk door beter omgaan met agressie

Zorgen voor cliënten die agressief gedrag vertonen leidt tot spanning en een hogere werkdruk. Dat merkte ook VVT-organisatie Hanzeheerd. Door medewerkers beter toe te rusten om met agressie om te gaan en te leren hoe ze adequaat kunnen reageren, moet de werkdruk afnemen.

Download artikel in pdf

AxionContinu | Free Learning module ‘Probleemgedrag I’

Hoe ontstaat probleemgedrag en wat doe je eraan? Dat was de vraag die VVT-organisatie AxionContinu stelde. Met de Free Learning module ‘Probleemgedrag’ die de organisatie heeft laten maken, wordt daaraan invulling gegeven.

Download artikel in pdf

Xonar | Aandacht voor ambulant hulpverleners

De ambulant hulpverleners van Xonar vonden de bestaande trainingen ‘Omgaan met agressie’ niet meer passen bij de praktijk. Ook bleken medewerkers aan omgaan met agressie geen prioriteit te geven, vanwege de caseload.

Download artikel in pdf

Pergamijn | Free Learning module ‘Wassen met affectie’

Bij meer dan de helft van de cliënten in de gehandicaptenzorg komt agressief gedrag voor bij het wassen.

Download artikel in pdf

Gemiva | Free Learning module ‘Meer doen met verzorgend wassen’

Zorgverleners die werken met oudere, mogelijk dementerende gehandicapten kunnen te maken hebben met cliënten die vanwege een angst voor water en het hebben van weinig energie agressief gedrag vertonen tijdens het wassen.

Download artikel in pdf

De Schutse | Betere fysieke en emotionele weerbaarheid

Medewerkers van gehandicaptenzorginstelling De Schutse hebben te maken met agressief gedrag van cliënten. Om daar goed mee om te kunnen gaan, moeten ze voldoende fysiek en emotioneel weerbaar zijn.

Download artikel in pdf

Aveleijn | Medewerkers staan steviger in hun schoenen

Op een aantal locaties van gehandicaptenzorgorganisatie Aveleijnwonen cliënten met complexe gedragsproblematiek en komen veel agressie incidenten voor.

Download artikel in pdf

Palier | Interne trainers geven medewerkers handvatten

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van Palier wil de medewerkers vaker trainingen geven om ze handvatten te geven om goed met agressie om te gaan.

Download artikel in pdf

Mondriaan | Grotere vraag, meer interne trainers

Bij GGZ-organisatie Mondriaan nam het aantal incidenten de laatste jaren toe. Mondriaan wilde de medewerkers daarom nog meer de mogelijkheid geven om zich de benodigde kennis en vaardigheden om met agressief gedrag van cliënten om te gaan eigen te maken.

Download artikel in pdf

Gz Breburg | Nieuwe impuls aan interne trainingen

GGz Breburgbesteedt veel aandacht aan veiligheid. Zo is een aantal eigen medewerkers geschoold als trainer en aandachtsfunctionaris. Zij geven samen met acteurs workshops over Conflicthantering en Persoonlijke Veiligheid (CPV).

Download artikel in pdf

Jeroen Bosch Ziekenhuis | Symposium over anti-agressieaanpak

Aanleiding: Specialisten en aio’s van JBZ zijn in de reguliere anti-agressieaanpak moeilijk te bereiken.

Download artikel in pdf

Pieter van Foreest | Breed draagvlak

De eerste stappen bij Pieter van Foreest worden in 2009 gezet met een beleidsnotitie en agressiecoaches. Maar dit is nog niet toereikend, dus worden er nieuwe materialen ontwikkeld, zoals een notitie ‘Beleid en maatregelen bij agressie en ongewenst gedrag’ en een folder ‘Agressie op het werk’.

Download artikel in pdf

Zonnehuisgroep Amstelland | Ergocoaches als spin in het web

Het takenpakket van de ergocoaches van Zonnehuisgroep Amstelland wordt uitgebreid met een aantal veiligheidstaken gericht op het herkennen, voorkomen en wegnemen van agressie, inzicht krijgen in gedrag en grenzen stellen en bespreekbaar maken.

Download artikel in pdf

Stichting Brentano Amstelveen | Herkennen, voorkomen en wegnemen

Stichting Brentano is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen en werkt met een kwetsbare doelgroep. Medewerkers worden, al dan niet door ziektebeeld, regelmatig geconfronteerd met agressie van cliënten, maar ook van cliëntvertegenwoordigers.

Download artikel in pdf

Opella | Agressie herkennen, grenzen stellen, ervaringen delen

VVT-instelling Opella–een instelling voor zorg, welzijn en wonen –wil dat alle medewerkers in alle functies en teams adequaat met lastige situaties kunnen omgaan, bij de cliënt thuis én in de instelling.

Download artikel in pdf

Fundis | Omgaan met probleemgedrag door free-learning

Zorgverleners in de langdurige zorg hebben steeds meer te maken met agressief gedrag van oudere, vaak dementerende cliënten. Een ellenboog, een duw, een scheldtirade. Zowel intramuraal als in de thuiszorg.

Download artikel in pdf

Rubicon | Eigen gedrag is van invloed op agressie

In de werkwijze van Rubicon staan oplossingsgericht, de-escalerenden samenwerken centraal. Toen uit agressiemeldingen bleek dat het adequaat omgaan met agressie niet voldoende was ingebed in de organisatie, werden maatregelen genomen die passen bij de bestaande werkwijze.

Download artikel in pdf

Jeugdformaat | Toets voor modules Veiligheid en bescherming

Aanleiding: Jeugdformaat wil de modules Veiligheid en Bescherming van het intern opleidingsprogramma laten toetsen op kwaliteit en volledigheid.

Download artikel in pdf

Promens Care | Doordachte inzet van Ondersteuningsregeling

Een doordachte inzet van trainingen en een stevige borging ervan in de organisatie. Dat is de aanpak van Promens Care om agressief gedrag te voorkomen en te verminderen.

Download artikel in pdf

Stichting Prisma | Kwaliteitscheck leidt tot bijscholing

De interne anti-agressieopleiding van Stichting Prisma is eraan toe om geactualiseerd te worden, blijkt uit een eigen kwaliteitscheck van alle onderdelen van het beleid.

Download artikel in pdf

Profila Zorg | Focus op verbale agressie

Medewerkers van ProfilaZorg geven aan naast de bestaande training ‘Omgaan met fysieke agressie’ ook behoefte te hebben aan een training gericht op verbale agressie.

Download artikel in pdf

Novadic-Kentron | Ambulant veilig werken

In lijn met het overheidsbeleid zet Novadic-Kentron in op de afname van klinische bedden en een toename van de ambulante behandeling van haar cliënten.

Download artikel in pdf

Amarant Groep | Een manier vinden om ermee om te gaan

Hoe zien signalen van oplopende spanning eruit? En welke interventies zet ik in als situaties dreigen te escaleren? Bij de Amarant Groep krijgt iedere medewerker antwoord op deze en veel meer probleemgedraggerelateerde vragen tijdens opleidingen, scholingen en trainingen.

Download artikel in pdf

Koninklijke Visio | “Dat agressie erbij hoort is een misvatting”

“Het is een grote misvatting dat agressie hoort bij het werken met verstandelijk gehandicapten”, zegt Jenny Rinsampessy van Koninklijke Visio. “Medewerkers zijn zich hiervan bewust en realiseren zich dat agressie vaak voortkomt uit (frustratie over) het ziektebeeld van de cliënt.”

Download artikel in pdf

Rijndam | Rijndam laat soms de regels los

Op een kinderafdeling van een revalidatiecentrum kunnen emoties hoog oplopen. Slechtnieuwsgesprekken of frustraties kunnen zomaar overgaan in agressie richting medewerkers.

Download artikel in pdf

St. Jansdal Ziekenhuis | Eigen trainers door ‘train-de-trainer’ traject

Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk merkte dat patiënten mondiger werden, waardoor medewerkers steeds vaker te maken kregen met agressie en lastig gedrag.

Download artikel in pdf

FPC De Rooyse Wissel | Op de juiste manier contact maken

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray, waar patiënten met ernstige psychiatrische problematieken behandeld worden.

Download artikel in pdf

Zorgcentrum Aelsmeer | Vaardigheden agressie herkennen

Medewerkers van Zorgcentrum Aelsmeer kregen steeds vaker te maken met agressie van cliënten. Het bleek vooral lastig om agressie te herkennen en op de juiste wijze in te schatten.

Download artikel in pdf

Stichting Ontmoeting | Medewerkers voelen zich zekerder

Eén keer trainen in het omgaan met agressie is niet voldoende. Regelmatig oefenen is belangrijk. Dat is de ervaring van Stichting Ontmoeting. Dus werd metde inzet van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ geïnvesteerd in een doordracht trainingsaanbod.

Download artikel in pdf

Deventer Ziekenhuis | Verbaal communiceren in stresssituaties

In 2011 heeft het Deventer Ziekenhuis een ziekenhuisbreed plan voor de aanpak van agressie en geweld opgesteld. Vanaf 2013 wordt aan medewerkers een E-learningmodule ‘Omgaan met kritiek en agressie’ aangeboden.

Download artikel in pdf

Yes We Can Clinics | De taal van je doelgroep spreken

Yes We Can Clinics, een jeugdkliniek voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar met complexe gedragsstoornissen en verslavings-problematiek, is zich ervan bewust dat agressie op de werkplek voorkomt.

Download artikel in pdf

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie